sponsor
powrt
Na co zwróciæ uwagê przy wyborze systemu do bud¿etowania i analiz?
Pawe³ Musia³
Coraz wiêcej firm decyduje siê na zakup specjalistycznych systemów informatycznych obejmuj±cych te obszary, które z ró¿nych przyczyn nie mog± byæ efektywnie obs³ugiwane przez klasyczne ju¿ rozwi±zania w postaci systemów ERP. Takim wysublimowanym i maj±cym ogromne znaczenie dla wyników firmy  jest oczywi¶cie Controlling.

Na rynku jest sporo narzêdzi wspieraj±cych np. bud¿etowanie czy analizy wielowymiarowe.  Czy jednak wybór odpowiedniego dla nas narzêdzia jest rzecz± prost±? Na prezentacja handlowych, zazwyczaj wszystko wygl±da ³adnie, wydaje siê byæ proste, zapewnienia potencjalnych dostawców brzmi± bardzo obiecuj±co. Jednak w praktyce, na etapie wdro¿enia bardzo czêsto okazuje siê, i¿ pojawiaj± siê znaczne problemy. Wynikaj± one czêsto w wielu nieporozumieñ czy niedomówieñ zwi±zanych z etapem wyboru systemu. Czy wystarczy zapytaæ o stronê techniczn± nowego rozwi±zania? A mo¿e warto zwróciæ uwagê na co¶ jeszcze? Odpowiedzi na to pytanie udziela Pawe³ Musia³, wspó³w³a¶ciciel i dyrektor handlowy Controlling Systems.

Na pocz±tek... Funkcjonalno¶æ. Wprawdzie, w 99% wszystkich wdro¿eñ charakteryzuje siê tym, i¿ klient z regu³y mówi, ¿e wie czego oczekuje od systemu i dostawcy pod tym wzglêdem, to jednak pamiêtajmy o kilku uniwersalnych zasadach: Podstawowym celem tego typu wdro¿enia jest osi±gniêcie stanu, w którym system wspomaga nie tylko controllera finansowego czy pracowników dzia³u controllingu ale przede wszystkim mened¿erów odpowiedzialnych za swoje bud¿ety. Warto zatem zwróciæ uwagê na to czy system jest ergonomiczny we wprowadzaniu danych bud¿etowych lub te¿ w obszarze analiz. Czêsto zdarza siê, i¿ zwraca siê uwagê jedynie na „kolorowo¶æ i ³adno¶æ” interfejsu, a mniej na funkcjonalno¶æ czy ergonomiê. Po wdro¿eniu mo¿e siê okazaæ, i¿ system jest „³adny”, ale nie daje zbyt wielkich mo¿liwo¶ci mened¿erom i dzia³ controllingu znów musi zaj±æ siê generowaniem raportów czy zestawieñ dla innych.

  PDF Drukuj
© 2005