sponsor
powrˇt
Bud┬┐etowanie a systemy ERP...
Ma┬│gorzata Lech, Andrzej Piech  
Bud┬┐etowanie a systemy ERP...


Problem:

Obecnie wszystkie ┬Ârednie oraz du┬┐e przedsi├¬biorstwa jako niezb├¬dne minimum posiadaj┬▒ systemy wspomagaj┬▒ce ewidencj├¬ danych ┬╝r├│d┬│owych. S┬▒ to albo zintegrowane pakiety, albo r├│┬┐norodne systemy, od wielu producent├│w, wdra┬┐ane cz├¬sto w r├│┬┐nych okresach dzia┬│alno┬Âci firmy – a wi├¬c wtedy, kiedy by┬│y one potrzebne. Niezale┬┐nie od rozwi┬▒zania systemy te spe┬│niaj┬▒ sw├│j podstawowy cel, tj. umo┬┐liwiaj┬▒ prowadzenie ksi┬▒g rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowo┬Âci, generuj┬▒ dokumenty magazynowe, dokumenty sprzeda┬┐owe, naliczaj┬▒ listy p┬│ac, naliczaj┬▒ amortyzacj├¬ od posiadanego maj┬▒tku itp. Nadal jednak, mimo posiadania narz├¬dzia ewidencyjnego, w przedsi├¬biorstwach odczuwane s┬▒ braki „informacyjne”. Dotycz┬▒ one dw├│ch podstawowych obszar├│w: bud┬┐etowania i analiz. Czy jest szansa, ┬┐e to si├¬ w nied┬│ugim czasie zmieni na korzy┬Â├Ž?

Rozwi┬▒zanie:

Systemy ewidencyjne nie zawieraj┬▒ informacji o zaplanowanej dzia┬│alno┬Âci firmy, wyj┬Âcia w przysz┬│o┬Â├Ž. Ograniczaj┬▒ si├¬ one do pokazania danych historycznych, a wi├¬c takich, kt├│rych nie mo┬┐na ju┬┐ kszta┬│towa├Ž. Dlatego te┬┐ sesja bud┬┐etowa dla wielu controller├│w oznacza konieczno┬Â├Ž utworzenia setek arkuszy Excel do gromadzenia danych planowanych, wys┬│ania ich do odpowiednich mened┬┐er├│w (cz├¬sto rozproszonych terytorialnie), a nast├¬pnie zebrania danych tak, aby wyprowadzi├Ž na tej podstawie wynik ca┬│o┬Âciowy firmy. Wszelkie korekty odbywaj┬▒ si├¬ wed┬│ug analogicznego algorytmu dzia┬│ania.

Do tego dochodzi konieczno┬Â├Ž bie┬┐┬▒cej, najlepiej codziennej, obserwacji realizacji plan├│w przez wszystkich odpowiedzialnych za nie mened┬┐er├│w, tak aby mogli oni poczyni├Ž na czas ewentualne dzia┬│ania koryguj┬▒ce. W wielu polskich przedsi├¬biorstwach ten czas „mened┬┐erskiego sprz├¬┬┐enia zwrotnego” jest jednak do┬Â├Ž d┬│ugi, bowiem „doklejanie” do plik├│w Excela informacji o realizacji plan├│w (z uwagi na du┬┐┬▒ pracoch┬│onno┬Â├Ž) wykonywane jest najcz├¬┬Âciej raz w miesi┬▒cu lub raz na kwarta┬│. Trzeba tutaj pami├¬ta├Ž, i┬┐ cz├¬sto przed zestawieniem takich danych konieczne jest ich przetworzenie, gdy┬┐ ewidencja niejednokrotnie nie jest prowadzona dok┬│adnie w taki spos├│b w jaki si├¬ planuje.

Podobny problem dotyczy zestawienia i analiz r├│┬┐nego typu informacji. Odpowied┬╝ na proste pytanie (np. jaka jest mar┬┐a przed i po upu┬Âcie osi┬▒gana na naszych 10 najlepszych pod wzgl├¬dem obrotu klientach z regionu p├│┬│nocnego, kt├│rych obs┬│uguje handlowiec X) wymaga najcz├¬┬Âciej r├¬cznego przygotowania danych.


  PDF Drukuj
© 2005