sponsor
powrt
Controlling i Rachunkowo¶æ Zarz±dcza
Fachowy miesiêcznik o bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Fachowy miesiêcznik o bardzo wysokim poziomie merytorycznym, przeznaczony przede wszystkim dla dyrektorów finansowych, g³ównych ksiêgowych, tzw. top managementu (prezesów, cz³onków zarz±dów, dyrektorów operacyjnych), controllerów i analityków finansowych, doradców biznesowych i konsultantów z firm doradczych.
Zawiera praktyczne informacje zakresu Controllingu, w tym wiele ciekawych artyku³ów o bud¿etowaniu. Dziêki uprzejmo¶ci redakcji wybrane artyku³y bêd± publikowane w serwisie www.budzetowanie.pl

wiêcej informacji


  PDF Drukuj
© 2005