sponsor
powrˇt
Polityka Prywatno┬Âci

Czytaj┬▒c i u┬┐ywaj┬▒c serwis internetowy www.budzetowanie.pl lub prenumeruj┬▒c elektroniczny newsletter akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatno┬Âci znajduj┬▒ce si├¬ na niniejszej stronie.

Obs┬│uga serwisu www.budzetowanie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno┬Âci. Ka┬┐dego U┬┐ytkownika serwisu www.budzetowanie.pl obowi┬▒zuje aktualna Polityka Prywatno┬Âci znajduj┬▒ca si├¬ na stronie niniejszej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp³ywaj± na podstawow± zasadê: Obs³uga serwisu www.budzetowanie.pl nie sprzedaje osobom trzecim danych u¿ytkowników serwisu.

Je┬Âli nie zgadzasz z Polityk┬▒ Prywatno┬Âci, prosz├¬ nie odwiedza├Ž naszego serwisu i nie prenumerowa├Ž elektronicznego newsletter’a.

Dane

W czasie korzystania z serwisu mo┬┐esz zosta├Ž poproszony o podanie niekt├│rych swoich danych poprzez wype┬│nienie formularza lub w inny spos├│b. Dane te to w wi├¬kszo┬Âci przypadk├│w imi├¬, nazwisko i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, kt├│re s┬▒ niezb├¬dne do komunikacji z Tob┬▒.

Subskrypcja bezp┬│atnego newsletter’a

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezp┬│atnego biuletynu wymaga wype┬│nienia odpowiedniego formularza. Uzyskane w ten spos├│b dane s┬▒ dodawane do listy mailingowej. Pola obowi┬▒zkowe s┬▒ oznaczone. Adres e-mail jest niezb├¬dny do tego, aby mo┬┐na by┬│o wys┬│a├Ž danemu czytelnikowi newsletter

Niezapowiedziane Wiadomo┬Âci

Obs┬│uga serwisu www.budzetowanie.pl zastrzega sobie prawo do sporadycznego wysy┬│ania niezapowiedzianych wiadomo┬Âci osobom, kt├│rych dane kontaktowe posiada i kt├│re zgodzi┬│y si├¬ z Polityk┬▒ Prywatno┬Âci.

Pod poj├¬ciem niezapowiedzianych wiadomo┬Âci rozumie si├¬ informacje odnosz┬▒ce si├¬ bezpo┬Ârednio do serwisu www.budzetowanie.pl, biuletynu, us┬│ug, produkt├│w i seminari├│w lub szkole├▒ opisanych w serwisie www.budzetowanie.pl

Partnerzy

Polityka Prywatno┬Âci nie dotyczy serwis├│w i firm, kt├│rych dane kontaktowe podane s┬▒ w niniejszym serwisie.

Wy┬│┬▒czenie Odpowiedzialno┬Âci

Misj┬▒ serwisu www.budzetowanie.pl jest pomaganie wszystkim czytelnikom serwisu w zdobywaniu nowej wiedzy i informacji na temat proces├│w bud┬┐etowania i controllingu. Serwis umo┬┐liwia poznawanie pogl┬▒d├│w innych os├│b . Wszystkie porady zawarte w serwisie nie s┬▒ jednak skuteczne w ten sam spos├│b dla wszystkich. Porady te powinny by├Ž szczeg├│┬│owo analizowane z punktu widzenia indywidualnego przypadku.

  PDF Drukuj
© 2005