sponsor
powrt
Znaæ proporcjum mocium Panie,czyli o czym pamiêtaæ, a czego siê wystrzegaæ wdra¿aj±c narzêdzia BI...

Znaæ proporcjum mocium Panie, czyli o czym pamiêtaæ, a czego siê wystrzegaæ wdra¿aj±c narzêdzia Business Intelligence w controllingu?” Podsumowanie do¶wiadczeñ ze 100 wdro¿eñ systemu EURECA w Polsce

Narzêdzia informatyczne s± inwestycj±. Jako inwestycja powinny mo¿liwie szybko przynie¶æ zwrot – a wiêc wymagaæ mo¿liwie niewiele nak³adów i przynie¶æ mo¿liwie du¿o korzy¶ci w mo¿liwie najkrótszym czasie. A potem mo¿liwie niewiele kosztowaæ na etapie utrzymania – i przez mo¿liwie d³ugi czas przynosiæ mo¿liwie najwiêksze korzy¶ci. Aby wiêc mówiæ o efektywnym wykorzystaniu narzêdzi BI w biznesie musimy rozwa¿yæ nastêpuj±ce zmienne:

  • Przydatno¶æ/ funkcjonalno¶æ takich narzêdzi (od czego zale¿y w ogóle branie ich pod uwagê w decyzjach inwestycyjnych). W dzisiejszych czasach narzêdzia typu BI nie powinny byæ jedynie „zabawk±” dla analityków, czy controllerów, tylko narzêdziem dla szerokiego grona managerów – odbiorców informacji, którzy powinni pracowaæ z nimi w trybie samoobs³ugowym. Dlatego bardzo wa¿na jest ich dostêpno¶æ przez www, integracja z pakietem OFFICE, czy innymi narzêdziami biurowymi, z którymi pracujemy. Wa¿ne jest, by spe³nia³y nie tylko wymogi analityczno – prezentacyjne, ale równie¿ planistyczne. W koñcu w zarz±dzaniu nie chodzi nam tylko o dok³adne analizowanie przesz³o¶ci, ale przede wszystkim o planowanie przysz³o¶ci i korygowanie na bie¿±co odchyleñ.

  • Wysoko¶æ nak³adów na ich nabycie i wdro¿enie. Dzi¶ systemy tego typu s± znacznie tañsze i bardziej dostêpne ni¿ kiedy¶. Co¶, co na rynku pozostaje dobrem bardzo rzadkim jest kompetencja i zaanga¿owanie partnera wdro¿eniowego. Warto zatem pytaæ o referencje i to referencje w Polsce, w zbli¿onej bran¿y.

  • Czas potrzebny na wdro¿enie tego typu rozwi±zañ. I nie chodzi tu o czas po¶wiêcony na instalacjê i pobranie danych z naszego systemu ewidencyjnego, To zwykle mo¿na zrobiæ najszybciej. Wa¿ne jest to, ile czasu potrzebujemy na nabranie pe³nej samodzielno¶ci w pos³ugiwaniu siê narzêdziem – i czy dostawca w ogóle co¶ takiego zak³ada. Widzia³em bowiem wiele ca³kiem sporych firm „uzale¿nionych” od tajemnej wiedzy swojego dostawcy IT. Warto zatem bazowaæ na technologiach, które – jak np. MICROSOFT, ORACLE, czy IBM – s± ¶wiatowymi standardami. Nawet je¶li proponuj±ca nam je firma jest lokalnym dostawc±. Je¶li posiada dobre referencje, prawdopodobieñstwo sukcesu jest naprawdê wysokie.

  PDF Drukuj
© 2005