sponsor
powrt
Wdro¿enie narzêdzia do bud¿etowania i analiz w przedsiêbiorstwie u¿yteczno¶ci publicznej.
Saur Neptun Gdañsk S.A. jest dostawc± us³ug wodoci±gowo-kanalizacyjnych w trójmie¶cie i pierwsz± tego typu spó³k± joint-venture utworzon± w krajach Europy ¦rodkowej. Firma jest czê¶ci± miêdzynarodowej Grupy SAUR - jednego z najwiêkszych koncernów ¶wiadcz±cych us³ugi komunalne na ¶wiecie. Drugim udzia³owcem jest Miasto Gdañsk. Rocznie firma obs³uguje ponad 500 tysiêcy mieszkañców Gdañska i Sopotu, sprzedaj±c ponad 25 mln metrów sze¶ciennych wody i odbieraj±c ponad 28 mln metrów sze¶ciennych ¶cieków.

Rozwój firmy oraz nowe regulacje prawne, w szczególno¶ci Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu ¶cieków oraz Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okre¶lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie ¶cieków skutkowa³y dynamicznym wzrostem ilo¶ci danych, jakie by³y przetwarzane przez pracowników odpowiedzialnych za kontroling i finanse firmy.

Zasadniczym czynnikiem maj±cym wp³yw na procesy bud¿etowania i analiz jest bran¿a, w której dzia³a firma SAUR Neptun Gdañsk S.A. Us³ugi wodoci±gowo-kanalizacyjne  podlegaj± w/w regulacjom prawnym nak³adaj±cym na dostawców takich, jak SAUR Neptun Gdañsk wymagania w zakresie ustalania taryf za dostarczan± wodê i odprowadzane ¶cieki. Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okre¶lania  taryf  okre¶la wzór wniosku o zmianê taryf. Jego prezentacja oraz sposób kalkulacji s± bardzo sformalizowane. Ponadto wymagane jest prowadzenie okre¶lonej ewidencji ksiêgowej kosztów wg poszczególnych rodzajów dzia³alno¶ci dotycz±cych wody i ¶cieków. Wprawdzie poprzednio u¿ywany system zaspokaja³ czê¶ciowo te potrzeby, jednak mia³ mocno ograniczone mo¿liwo¶ci funkcjonalne.

Do tego nale¿y dodaæ coraz mniejsz± wydajno¶æ dotychczasowych narzêdzi analitycznych i rosn±ce potrzeby w zakresie raportowania na potrzeby obu udzia³owców. W tym ostatnim wypadku konieczne by³o zestawianie danych w dwóch horyzontach czasowych: zgodnie z rokiem kalendarzowym przyjêtym, jako rok obrachunkowy spó³ki oraz zgodnie z kalendarzem i wytycznymi francuskiego akcjonariusza. Prezentowanie raportów (w szczególno¶ci rachunku wyników) równie¿ odbywa siê w dwóch uk³adach: jeden w oparciu o polskie wytyczne, a drugi zgodnie ze standardami przyjêtymi w grupie SAUR.


  PDF Drukuj
© 2005