sponsor
powrót
Wdrożenie narzędzia do budżetowania i analiz w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej.
Saur Neptun Gdańsk S.A. jest dostawcą usług wodociągowo-kanalizacyjnych w trójmieście i pierwszą tego typu spółką joint-venture utworzoną w krajach Europy Środkowej. Firma jest częścią międzynarodowej Grupy SAUR - jednego z największych koncernów świadczących usługi komunalne na świecie. Drugim udziałowcem jest Miasto Gdańsk. Rocznie firma obsługuje ponad 500 tysięcy mieszkańców Gdańska i Sopotu, sprzedając ponad 25 mln metrów sześciennych wody i odbierając ponad 28 mln metrów sześciennych ścieków.

Rozwój firmy oraz nowe regulacje prawne, w szczególności Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków skutkowały dynamicznym wzrostem ilości danych, jakie były przetwarzane przez pracowników odpowiedzialnych za kontroling i finanse firmy.

Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na procesy budżetowania i analiz jest branża, w której działa firma SAUR Neptun Gdańsk S.A. Usługi wodociągowo-kanalizacyjne  podlegają w/w regulacjom prawnym nakładającym na dostawców takich, jak SAUR Neptun Gdańsk wymagania w zakresie ustalania taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania  taryf  określa wzór wniosku o zmianę taryf. Jego prezentacja oraz sposób kalkulacji są bardzo sformalizowane. Ponadto wymagane jest prowadzenie określonej ewidencji księgowej kosztów wg poszczególnych rodzajów działalności dotyczących wody i ścieków. Wprawdzie poprzednio używany system zaspokajał częściowo te potrzeby, jednak miał mocno ograniczone możliwości funkcjonalne.

Do tego należy dodać coraz mniejszą wydajność dotychczasowych narzędzi analitycznych i rosnące potrzeby w zakresie raportowania na potrzeby obu udziałowców. W tym ostatnim wypadku konieczne było zestawianie danych w dwóch horyzontach czasowych: zgodnie z rokiem kalendarzowym przyjętym, jako rok obrachunkowy spółki oraz zgodnie z kalendarzem i wytycznymi francuskiego akcjonariusza. Prezentowanie raportów (w szczególności rachunku wyników) również odbywa się w dwóch układach: jeden w oparciu o polskie wytyczne, a drugi zgodnie ze standardami przyjętymi w grupie SAUR.


  PDF Drukuj
© 2005