sponsor
powrt
Jak zarz±dzaæ du¿± organizacj± - czyli analizy i bud¿etowanie w Merck Sp. z o.o.

Z kolei Ma³gorzata Lech, Mened¿er Projektu i konsultant wiod±cy po stronie Controlling Systems wspomina: Projekt dla tej firmy to jeden z najwiêkszych tego typu w Polsce. Z racji specyfiki biznesowej firmy Merck, oba zespo³y projektowe musia³y wykonaæ ogromn± pracê na wszystkich etapach wdro¿enia, tak aby osi±gn±æ zamierzony skutek. W przypadku wdro¿eñ w du¿ych i dynamicznych firmach, takich jak polski oddzia³ koncernu Merck, niebagateln± rolê odgrywa etap planistyczny i prace doradcze poprzedzaj±ce samo wdro¿enie. To od nich bowiem zale¿y sukces przedsiêwziêcia i to czy w efekcie nowy system stanie siê narzêdziem o strategicznym znaczeniu dla spó³ki czy te¿ bêdzie kolejnym gad¿etem. W firmie Merck uda³o siê spe³niæ oczekiwania, jakie przed nami i naszym systemem  postawi³ klient.


¬ród³o: Artyku³ ukaza³ siê w miesiêczniku "Controlling i Rachunkowo¶æ Zarz±dcza" nr 10/2009

 


 


    PDF Drukuj
© 2005