sponsor
powrt
Jak zarz±dzaæ du¿± organizacj± - czyli analizy i bud¿etowanie w Merck Sp. z o.o.

W systemie EURECA utworzone zosta³y struktury bud¿etowe dla planowania miêdzy innymi: sprzeda¿y pionu farmaceutycznego i chemicznego (wraz z kosztem w³asnym sprzeda¿y i mar¿±, cen± jednostkow±, rabatami), kosztów marketingowych, kosztów struktury oraz innych planowanych w przedsiêbiorstwie warto¶ci. Utworzone bud¿ety s± podstaw± do utworzenia za pomoc± dedykowanego mechanizmu planowanego rachunku wyników dla: ka¿dego produktu farmaceutycznego oraz grup produktów chemicznych, ka¿dego centrum odpowiedzialno¶ci w firmie.
Obecnie, dane niezbêdne do tworzenia bud¿etów, trafiaj± do systemu za po¶rednictwem przegl±darki specjalnie skonfigurowanego arkusza Excela - po prostu zosta³ on wyposa¿ony w specjalny modu³ umo¿liwiaj±cy po³±czenie siê poprzez sieæ lokaln± lub zaszyfrowane po³±czenie www z aplikacj± EURECA i wymianê bezpo¶rednio z baz± danych niezbêdnych warto¶ci. Czê¶æ u¿ytkowników (g³ównie administratorzy systemu w dziale controllingu) pracuje bezpo¶rednio na aplikacji w sieci lokalnej.
   

Wra¿enia u¿ytkowników 


Podczas wyboru systemu do bud¿etowania i analiz starali¶my siê skupiæ na kilku niezwykle istotnych dla nas cechach, takich jak Np. Szybko¶æ w dostêpie do newralgicznych danych, ³atwo¶æ obs³ugi czy mo¿liwo¶æ integracji z ró¿nymi ¼ród³ami danych. Nasz wybór pad³ ostatecznie na system EURECA, bo spe³nia³ te krytyczne dla nas oczekiwania:
Decyduj±ce okaza³y siê m.in. takie cechy EUREKI jak Np. ³atwo¶æ w obs³udze: Sama aplikacja jest bardzo przyjazna dla przeciêtnego u¿ytkownika, który nie jest wykwalifikowany w tablicach przestawnych Excel-a czy w innych, bardziej skomplikowanych narzêdziach analitycznych. Dziêki niej, ró¿ne analizy mog± byæ z powodzeniem przygotowywane nie tylko w dziale controllingu, ale te¿  przez mened¿erów - „niefinansistów”. Dziêki temu controllerzy zyskuj± wiêcej czasu który mog± przeznaczyæ na bardziej efektywne z punktu widzenia wyniku firmy dzia³ania.
Ponadto, dziêki Eurece tworzenie wielu wersji planów czy rachunku wyników firmy mo¿e odbywaæ siê w bardzo krótkim czasie. Przyk³adowo, pomimo du¿ej z³o¿ono¶ci naszego rachunku wyników, obejmuj±cego kilkadziesi±t grup produktowych, wyliczenie rachunku wyników dla nowej wersji planu na podstawie wprowadzonych do systemu danych, czy dla danych aktualnych  jest bardzo szybkie i zajmuje ok. 1 godziny czasu.
Przed wdro¿eniem Eureki, generowanie takiego  rachunku wyniku odbywa³o siê raz na miesi±c. Po wdro¿eniu tego systemu mo¿emy to robiæ codziennie. Podobnie wygl±da sprawa z analizami bud¿etów czy analizami porównawczymi typu: Plan – Wykonanie. Tu równie¿ uda³o nam siê doprowadziæ do sytuacji, w której zainteresowani mened¿erowie mog± otrzymaæ interesuj±ce ich raporty czy analizy codziennie a nie tylko raz w miesi±cu.
– mówi Jacek Ko³cz, Controlling Manager w Merck Sp. z o.o.


  PDF Drukuj
© 2005