sponsor
powrt
Jak zarz±dzaæ du¿± organizacj± - czyli analizy i bud¿etowanie w Merck Sp. z o.o.

Udostêpnione u¿ytkownikom w Hurtowni danych obszary tematyczne to na przyk³ad:
- transakcje na kontach ksiêgowych s³u¿±ce g³ownie do analizy danych kosztowych, jako g³ówna ewidencja do naliczenia wykonania dla sporz±dzonych bud¿etów, oraz jako dane ¼ród³owe do sporz±dzenia rachunku wyników na ka¿dy produkt i centrum odpowiedzialno¶ci,
- obroty i salda kont na koniec miesi±ca wspomagaj±ce sporz±dzenie bilansu przedsiêbiorstwa,
- nale¿no¶ci i zobowi±zania, wspomagaj±ce kontrolê p³ynno¶ci firmy,
- zamówienia „nietowarowe” z³o¿one przez Merck wraz ze stanem ich realizacji,
- sprzeda¿ realizowana przez firmê,
- szeroko rozumiana gospodarka magazynowa, a w ramach tego np.: stany magazynowe, przychody i rozchody magazynowe, zamówienia sprzeda¿y towarów, zamówienia zakupu towarów, oferty handlowe,
- stany zatrudnienia wraz z mo¿liwo¶ci± analizy rotacji pracowników,
- tworzony dedykowanym mechanizmem rozliczeniowym rachunek wyników dla: ka¿dego produktu farmaceutycznego oraz grup produktów chemicznych, ka¿dego centrum odpowiedzialno¶ci w firmie,
- sprzeda¿ towarów farmaceutycznych z hurtowni do aptek oraz z aptek do klienta koñcowego – zarówno wybranych produktów w³asnych, jak te¿
- dane ilo¶ciowe dotycz±ce pracy przedstawicieli handlowych, takie jak na przyk³ad liczba prezentacji, liczba wizyt u klientów, liczba z³o¿onych ofert, etc.

Nale¿y tu raz jeszcze podkre¶liæ, ¿e ze wzglêdu na organizacyjn± odrêbno¶æ pionów odpowiedzialnych za rynek farmaceutyczny i rynek chemiczny, ca³o¶æ prac doradczych i wdro¿eniowych stanowi³o de facto dwa odrêbne projekty. Mimo tak sporego wyzwania, uda³o siê wypracowaæ rozwi±zanie, które spe³nia wiele oczekiwañ klientów. Wdro¿ony system pozwala na sprawne bud¿etowanie i analizy w obu obszarach rynkowej ekspansji firmy Merck.

... i bud¿etowanie.
Bud¿etowanie w firmie Merck ró¿ni od spotykanych modeli bud¿etowych na rynku przede wszystkim skala dzia³alno¶ci oraz szczegó³owo¶æ sporz±dzanych planów.
Przed wdro¿eniem systemu EURECA procesy te by³y prowadzone g³ównie przy u¿yciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Rozmiary firmy oraz z³o¿ono¶æ procesów wewnêtrznych powodowa³y efekty uboczne wykorzystania Excela: setki arkuszy z setkami wersji bud¿etów kr±¿±ce pomiêdzy uczestnikami bud¿etowania, zwi±zane z tym powszechnie znane problemy ze zgodno¶ci± poszczególnych wersji, pomy³kami interpretacyjnymi, opó¼nieniami w dostarczaniu danych, czasoch³onno¶ci± konsolidacji wszystkich arkuszy. Dziêki EURECE, tego typu problemy zosta³y wyeliminowane.


  PDF Drukuj
© 2005