sponsor
powrt
Jak zarz±dzaæ du¿± organizacj± - czyli analizy i bud¿etowanie w Merck Sp. z o.o.

Ustalone na tym etapie zasady ewidencji danych zosta³y nastêpnie zaimplementowane we wszystkich systemach informatycznych wykorzystywanych przez Merck.

Kolejnym etapem prac by³o stworzenie szczegó³owego Projektu budowy narzêdzia analitycznego, jakim jest Hurtownia danych oraz projektu wszystkich struktur bud¿etowych, jakie mia³y obowi±zywaæ od 2008 roku w procesie bud¿etowania. Tak¿e na tym etapie zaprojektowana zosta³a metodologia tworzenia produktowego rachunku wyników.

Po zamkniêciu faz projektowych rozpocz±³ siê proces budowy bazy analitycznej, budowa struktur bud¿etowych oraz szkolenia dla u¿ytkowników, którzy mieli w nowym narzêdziu utworzyæ bud¿et na rok 2008.

Rozwi±zanie dostarczone przez Controlling Systems – analiza danych.


Ze wzglêdu na zakres danych, które podlegaæ maj± analizie, projekt w firmie Merck jest jednym z najwiêkszych w kraju. Hurtownia zawiera a¿ 20 obszarów tematycznych do analiz – ¿aden inny klient Controlling Systems nie ma tak rozbudowanej pod wzglêdem merytorycznym hurtowni danych. Ka¿dy obszar tematyczny zawiera warto¶ci liczbowe (dane podlegaj±ce analizie), które s± obserwowane w systemie EURECA za pomoc± ró¿norodnym wymiarów (przekroje analiz). W efekcie prac analitycznych i doradczych powsta³a lista ponad 60 wymiarów, wed³ug których mo¿na dokonywaæ analiz.
Przyk³adowo w obszarze tematycznym „SPRZEDA¯” u¿ytkownicy mog± analizowaæ miêdzy innymi takie warto¶ci liczbowe jak: ilo¶æ i warto¶æ sprzeda¿y, ceny, upusty, koszt w³asny sprzeda¿y, mar¿e, zap³aty, ilo¶ci dokumentów i pozycji - wed³ug takich wymiarów jak np.: centrum odpowiedzialno¶ci, pracownik odpowiedzialny za sprzeda¿ wraz z jego miejscem pracy oraz przypisaniem do grup promocyjnych i rejonów, rozbudowanej wielopoziomowej struktury produktowej, kontrahentów, segmentów rynku, magazynów, dokumentów sprzeda¿y, ofert i zamówieñ, dostawców, rynków wg klasyfikacji IMS charakterystycznej dla firm farmaceutycznych, osób wystawiaj±cych dokumenty i wielu innych.
Jak ju¿ wcze¶niej wspomniano, wdro¿one przez konsultantów Controlling Systems rozwi±zanie jest zasilane danymi pochodz±cymi z wielu ¼róde³. S± to miêdzy innymi: system ERP SCALA, system informacji kadrowych APIS, system DOXIS do rejestracji zamówieñ i ich realizacji, dwa niezale¿ne systemy typu CRM dedykowane dla ka¿dego z dzia³ów firmy Merck i zawieraj±ce miêdzy innymi dane dotycz±ce aktywno¶ci zespo³ów sprzeda¿owych w dziale chemicznym i farmaceutycznym, czy te¿ dane zewnêtrzne kupowane na rynku – w szczególno¶ci dotyczy to analiz sprzeda¿y produktów farmaceutycznych (firmy Merck i konkurencji) w tzw. cegie³kach IMS (obszarach).
Nie do¶æ, ¿e Hurtownia danych systemu EURECA zasilana jest danymi z tak wielu ró¿nych systemów, to jeszcze w ka¿dej ewidencji wystêpuj± dane charakterystyczne dla dwóch ró¿ni±cych siê w swojej specyfice segmentów rynku, na których dzia³a w Polsce Merck.


  PDF Drukuj
© 2005