sponsor
powrt
Jak zarz±dzaæ du¿± organizacj± - czyli analizy i bud¿etowanie w Merck Sp. z o.o.

Po dokonaniu rozeznania rynkowego wybrano firmê doradcz±, która zaproponowa³a najciekawsze z punktu widzenia kierownictwa polskiego oddzia³u Merck KGaA rozwi±zania w obu obszarach: analizy i reorganizacji procesów wewnêtrznych oraz wdro¿enia specjalistycznego oprogramowania wspomagaj±cego zarz±dzanie efektywno¶ci± przedsiêbiorstwa.

Partnerem tym zosta³a firma Controlling Systems z Wroc³awia, producent systemu do bud¿etowania i analiz EURECA. O wyborze zadecydowa³y m.in. bogate do¶wiadczenia zespo³u konsultantów i programistów tej firmy, zdobyte podczas ponad 50 projektów wdro¿eniowych dla du¿ych przedsiêbiorstw dzia³aj±cych w Polsce a tak¿e bardzo du¿a elastyczno¶æ, ³atwo¶æ obs³ugi i skalowalno¶æ samego systemu EURECA.

Cel

Jak wspomniano wcze¶niej, wspó³praca z Controlling Systems mia³a obejmowaæ dwa podstawowe obszary:

Reorganizacjê wybranych procesów wewnêtrznych firmy Merck oraz zbudowanie zaawansowanego systemu wspomagaj±cego analizy i bud¿etowanie, opartego o hurtowniê danych i technologiê OLAP, korzystaj±cego z wielu odseparowanych od siebie ¼róde³ danych.  Te dwa etapy mia³y doprowadziæ do sytuacji, w której bie¿±ca kontrola wszystkich istotnych obszarów dzia³alno¶ci firmy bêdzie wykonywana sprawniej, szybciej i w sposób bardziej przejrzysty ni¿ dotychczas.

Dodatkowo, nowy system mia³ nie tylko u³atwiaæ bud¿etowanie czy dostêp do okre¶lonych danych i kontrolê zarz±dcz±, ale te¿ umo¿liwiaæ tworzenie zbiorczego rachunku zysku i strat, jak równie¿ rachunków wyników dla poszczególnych produktów, bêd±cych elementami sk³adowymi generalnego rachunku wyników polskiego oddzia³u Merck. Odbiorcami tego typu informacji s± dwie grupy mened¿erów: kadra lokalna, odpowiedzialna z wyniki osi±gane w Polsce oraz z centrali koncernu, któremu podlega polska spó³ka.

Zakres prac

Projekt wdro¿enia systemu EURECA by³ bardzo rozleg³y. Startem do wszystkich prac by³ audyt przeprowadzony w firmie Merck, czyli dok³adna analiza stanu controllingu w firmie Merck oraz potrzeb. W wyniku audytu powsta³ wykaz prac i zmian niezbêdnych do efektywnego wdro¿enia EUREKI w obszarze funkcjonalnym odpowiadaj±cym za controlling.

Kolejn± fazê prac stanowi³y us³ugi doradcze zwi±zane m.in. z zaprojektowaniem na potrzeby controllingu nowego planu kont oraz ustalenie struktury wszystkich istotnych dla ewidencji danych obiektów ewidencyjnych (np.: struktura centrów odpowiedzialno¶ci, wykaz istniej±cych w firmie procesów i projektów, struktura produktowa, uporz±dkowanie katalogu stanowisk, etc.). W trakcie prac analitycznych okaza³o siê bowiem, ¿e dotychczasowy model ewidencyjny wymaga³ znacznej optymalizacji pod k±tem przysz³ej wymiany informacji miêdzy EUREK¡ a pozosta³ymi systemami.


  PDF Drukuj
© 2005