sponsor
powrt
Jak zarz±dzaæ du¿± organizacj± - czyli analizy i bud¿etowanie w Merck Sp. z o.o.

Firma i jej sytuacja sprzed informatyzacj± obszaru controllingu

Merck to miêdzynarodowy koncern, dzia³aj±cy w bran¿y farmaceutycznej i chemicznej. Wachlarz jego towarów obejmuje  kilkadziesi±t tysiêcy ró¿nych pozycji (leki, witaminy, biomateria³y, odczynniki chemiczne, artyku³y laboratoryjne, surowce chemiczne, substancje chemiczne dla elektroniki, ciek³e kryszta³y, pigmenty i wiele innych artyku³ów oraz szeroki zakres us³ug). Produkty te charakteryzuj± siê specjalizacj±, doskona³o¶ci±, czysto¶ci± oraz jako¶ci± dostosowan± do potrzeb klientów.
Firma Merck jest obecna w 48 krajach, posiada w³asne firmy i fabryki w 68 miejscach na ¶wiecie.
W 1995 r. firma Merck zosta³a przekszta³cona w spó³kê akcyjn± i wesz³a na ¶wiatowe gie³dy pod nazw± Merck KGaA. G³ównymi udzia³owcami, bêd±cymi w posiadaniu 74% kapita³u, s± cz³onkowie rodziny Merck, podczas gdy 26% przypada akcjonariuszom. W Polsce dzia³a od 1990 roku Merck Sp. z o.o. zatrudniaj±c  ponad 300 pracowników.
Podobnie jak w innych krajach, polski oddzia³ firmy koncentruje swoje dzia³ania na dwóch rynkach: farmaceutycznym oraz na rynku chemicznym. W ramach jednej spó³ki funkcjonuj± dwie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za dwa odmienne rynki. Jak ³atwo przewidzieæ rodzi to ogromn± z³o¿ono¶æ procesów decyzyjnych. Dodajmy jeszcze tak± informacjê, i¿ spó³ka wykorzystuje szereg ró¿norodnych narzêdzi informatycznych. Oprócz standardowego ju¿ dla firmy tej wielko¶ci systemu ERP, wspomagaj±cego ewidencjê bie¿±cych zdarzeñ gospodarczych, Merck korzysta, m.in. z wielu innych aplikacji, np. do obserwacji aktywno¶ci przedstawicieli handlowych, realizacji zamówieñ, baz danych z informacjami dotycz±cymi udzia³ów w rynku czy wyników konkurencji, etc.. Do tego dochodzi jeszcze konieczno¶æ generowania danych na potrzeby jednostek nadrzêdnych w ramach istniej±cej struktury korporacyjnej. Nietrudno, zatem doj¶æ do wniosku, i¿ szybki dostêp do informacji istotnych dla zarz±dzania by³ skomplikowanym i czasoch³onnym zadaniem w Merck Sp. z o.o.

Czas na zmiany

Wspominany poziom z³o¿ono¶ci zarz±dzania spó³k± sta³ siê jednym z motywów zmian w organizacji ewidencji w polskim oddziale koncernu Merck. Kierownictwo firmy postanowi³o: po pierwsze zreorganizowaæ czê¶æ swoich dotychczasowych rozwi±zañ organizacyjnych a po drugie skorzystaæ z systemu informatycznego, który bêdzie w stanie wydobyæ z ró¿nych ¼róde³ te informacje, które maj± decyduj±ce znaczenie do podejmowania decyzji. O ile w pierwszym przypadku, „wystarczy³o ograniczyæ siê” do wspó³pracy z doradc± zewnêtrznym, który pomóg³by zaprojektowaæ konieczne zmiany bez konieczno¶ci rezygnacji z dotychczasowych narzêdzi, o tyle w przypadku drugim konieczny by³ zakup specjalistycznego oprogramowania klasy Business Intelligence.


  PDF Drukuj
© 2005